Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Potęgowo (ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, tel.: 59 811 50 72, e-mail: sekretariat@potegowo.pl),

Dane kontaktowe administratora
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: sekretarz@potegowo.pl lub pisemnie na adres Administratora,

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy w związku z realizowaniem zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy w związku z realizowaniem przez niego zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Informacja o udostępnianiiu danych osobowych
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym takim jak: kancelarie adwokackie, reprezentujące Administratora Danych Osobowych lub kancelarie komornicze realizujące czynności windykacyjne na rzecz Administratora Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3,

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.